Katarzyna Grzybowska

Prace dyplomowe - zakres tematyczny

Zarz?dzanie zmian? organizacyjn?, a w tym:

 • Zmiana organizacyjna
 • Reorganizacja, restrukturyzacja, reengineering, Kazein
 • Proces wprowadzania zmian
 • Aspekt spo?eczny zarz?dzania zmian? organizacyjn?
 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych i logistycznych
 • Metody i techniki organizacyjne

Logistyka przedsi?biorstw, a w tym:

 • Zarz?dzanie zapasami
 • Gospodarka magazynowa
 • Logistyczna obs?uga klienta
 • Zaopatrzenie i dystrybucja
 • Strategie logistyczne

Logistyka w ?a?cuchu dostaw, a w tym:

 • Wspó?praca w ?a?cuchu dostaw
 • Relacje w ?a?cuchu dostaw
 • Strategie ?a?cucha dostaw